ZaRohem.cz Pražské metro Test osobnosti CowParade 2004 Praha MHD v ČR
Blog ZaRohem 1.PCRevue.cz Vinárna Na roli (Petřvald) Restaurace Třebovická role kapela Terra Ignota

Reklama
Hlavní stránka
Aktuality
Software
Internet
Hardware
Seriály
Viry
Tipy a triky
Download
Konference
Napište nám
Reklama
Učte se jazyky z pohodlí domova! Naše jazykové kurzy online jsou vám k dispozici kdykoli a kdekoli.
Reklama
 
Reklama
Doporučujeme: Jazyková škola Domluvím se, Ostrava nabízí individuální, skupinové i firemní jazykové kurzy.
26. září 2000 - Seriály

Kompletní přehled HTML elementů - 1. díl

Autor: Ladislav Danko

Zas raz niečo o HTML. Tentokrát však nie seriál snažiaci sa naučiť vytvárať stránky ale príručka snažiaca sa byť komplexnejším prehľadom tagov. Občas je dobré mať niečo, do čoho sa dá rýchlo nahliadnuť poruke. Dnes to bude prehľad tagov od ! po A. Nabudúce sa možete tešiť na B až C atď, podľa toho ako budem mať čas na spisovanie. Takže držte sa, nový pravidelne nepravidelný seriál práve začína. Budem rád akýmkoľvek pripomienkam adresovaným na ladislav_danko@pobox.sk, dopredu za ne ďakujem.

<!>

požitie: komentár;
koncové návestie: nie je;
prehliadač: HTML 2.0;

Označuje komentár, ktorý prehliadač nezobrazí. Programy JavaScript sa môžu označiť týmto návestím aby prehliadače nepodporujúce JavaScript nezobrazovali zdrojový text.

<!DOCTYPE>

požitie: verzia HTML;
koncové návestie: nie je;
prehliadač: HTML 2.0;

Slúži k určeniu použitej verzie HTML. Toto návestie by malo byť umiestnené v prvom riadku HTML dokumentu. Napríklad nasledujúci riadok určuje, že dokument zodpovedá HTML 3.2:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">

<A>

atribúty:HREF, NAME, REL, REV, TARGET, TITLE;

použitie:hypertextové odkazy;
koncové návestie:povinné;
prehliadač:HTML 2.0;

Ide o návestie s pomocou ktorého sa vytvárajú hypertextové odkazy. Návestie <A> definuje tvz. kotvu (v angl. anchor), pričom sa rozlišuje zdrojová a cieľová kotva. Zdrojová kotva označuje objekt, ktorý predstavuje spojenie k cieľu. Cieľová kotva označuje miesto v dokumente, na ktoré vedie odkaz. Zdrojová kotva je určená atribútom HREF a text medzi návestiami bližšie popisuje pre užívateľa, kam odkaz vedie. Tento text je zobrazený odlišnou farbou a podčiarknutý, pričom medzi návestiami kotvy môže byť aj obrázok umiestnený pomocou návestia <IMG>. Cieľová kotva je určená atribútom NAME a v tomto prípade text uzavretý návestiami nehrá žiadnu úlohu.
Jednoduchý hypertextový odkaz:<A HREF="popis.htm">Popis zapojenia</A>
Odkaz s vloženým obrázkom:<A HREF="schema.htm"><IMG SRC="schema.gif" ALT="schema zapojenia" border=0></A>
Definícia kotvy (cieľa odkazu) priamo vo vnútri dokumentu:<A NAME="Odkaz">

Atribúty:
HREF - Určuje cieľ hypertextového odkazu, napr: HREF=URL určuje zadanie adresy v tvare URL (Universal Resource Locator), je možné zadať v tvare absolútneho odkazu, napr. HREF="http://www.amazon.com/index.htm" alebo v tvare relatívneho odkazu, napr. HREF="../images/popis.htm" spôsobí, že od aktuálneho umiestnenia sa posunie o adresár vyššie, tu nájde adresár "images" a v ňom súbor s názvom "popis.htm". Ak odkaz vedie na určité miesto (označené návestím <A> s atribútom NAME) v aktuálnom dokumente, vkladá sa pred meno cieľa znak #, napr. HREF="#Zoznam". Je možné kombinovať súčastne odkaz na nový dokument (absolútne alebo relatívne) a skok na učité miesto vo vnútri tohto dokumentu označené návestím <A> s atribútom NAME, napr. <A HREF="http//www.mojweb.com/hardware/pamate.htm#sdram">SDRAM Pamate</A>. Pritom cieľ nemusí byť len HTML dokument alebo určité miesto v ňom ale aj ľubovoľný súbor. Možnosti spracovania prehliadačom sú
  1. prehliadač dokáže pracovať s formátom súboru, napr. obrázky "GIF" alebo "JPG" budú zobrazené;
  2. prehliadač má k dispozícii pomocný program alebo plug-in pre spracovanie neznámeho formátu súboru;
  3. prehliadač formát nepozná, v tomto prípade sa zobrazí dialóg umožňujúci súbor preniesť na lokálny disk.
Pritom v URL sa môže použiť aj iný protokol ako http, musí ho však podporovať prehliadač.
NAME - Použitím tohto atribútu vo vnútri návestia <A> sa určí cieľ hypertextového odkazu vo vnútri dokumentu. Hodnota atribútu je meno, na ktoré sa bude odkazovať s pomocou atribútu HREF (viď. popis atribútu HREF). Napr. <A NAME="Test"> spôsobí, že na takto označenú časť dokumentu sa je možné odvolať pomocou <A HREF="#Test">Testovaci odkaz</A>.
REL - Špeciálny prehliadač: HTML 3.2. Definuje vzťah od HREF ku kotve.
REV - Špeciálny prehliadač: HTML 3.2. Definuje vzťah od kotvy k HREF.
TARGET - Špeciálny prehliadač: Netscape od verzie 2, Explorer od verzie 3. Význam v súvislosti s rámčekmi a určuje meno rámčeku v ktorom bude zobrazený dokument odkazovaný parametrom v atribúte HREF (bližšie <FRAMESET>). Pri použití v návestí <FORM> udáva atribút TARGET okno, do ktorého bude zapísaný výsledok "akcie". Meno okna môže byť buď meno okna uvedené v atribúte NAME návestia <FRAME> alebo jedno z nasledujúcich preddefinovaných mien:
  1. _blank: dokument sa zobrazí v novom okne bez mena;
  2. _self: dokument sa zobrazí v práve aktívnom okne;
  3. _top: dokument sa zobrazí v okne ktoré obsiahne celú pracovnú plochu prehliadača;
  4. _parent: dokument sa zobrazí v okne, ktoré je v stromovej štruktúre rámčekov nadradené.
TITLE - Špeciálny prehliadač: HTML 3.2. Má len informačný význam a slúži k popisu objektu na ktorý sa odkazuje v parametre atribútu HREF.

<ADDRESS>

použitie:logické formátování znaků;
koncové návestie:povinné;
prehliadač:HTML 2.00;

Označuje meno alebo email adresu. Vačšina prehliadačov tento text zobrazí kurzívou. Napríklad nasledujúci zdrojový text zobrazí email adresu autora nejakej stránky:
<ADRESS>Vytvoril: Jan Utekac
<A HREF="mailto:janutekac@mojweb.cz">(janutekac@mojweb.cz)</A></ADRESS>

<APPLET>

atribúty:ALIGN, ALT, CODE, CODEBASE, HEIGHT, HSPACE, NAME, SRC, VSPACE, WIDTH;

použitie:Java;
koncové návestie:volitelné;
prehliadač:Netscape 2 (32 Bit), HTML 3.2

Implementácia Java appletu.

Atribúty:
ALIGN - Zarovnanie výstupu appletu, možné hodnoty: top, middle, bottom (pri prehliadačoch podporujúcich HTML 3.2 a pri Netscape 2/32bit), left a right (pri prehliadačoch podporujúcich HTML 3.2).
ALT - Špeciálny prehliadač: HTML 3.2. Text, ktorý sa zobrazí miesto appletu.
CODE - Meno súboru obsahujúceho Java applet (class).
CODEBASE - Špeciálny prehliadač: HTML 3.2. Meno adresára, kde je uložený kód Java (V Netscape 2/32 atribút SRC).
HEIGHT - Výška vymedzeného priestoru pre applet v pixeloch.
HSPACE - Udáva koľko miesta v pixeloch bude vynechané po stranách od umiestnenia appletu.
NAME - Špeciálny prehliadač: HTML 3.2. Meno appletu.
SRC - Špeciálny prehliadač: Netscape. URL adresára, kde je uložený applet, zodpovedá atribútu CODEBASE v HTML 3.2
VSPACE - Udáva, koľko miesta v pixeloch bude vynechané pod a nad appletom.
WIDTH - Šírka pola v pixeloch pre výstup appletu.

<AREA>

atribúty:COORDS, HREF, NOHREF, SHAPE, TARGET;

použitie:klikacie mapy;
koncové návestie:nie je;
prehliadač:Netscape 2, HTML 3.2;

Definuje tvz. "klikacie mapy" na strane klienta.

Atribúty:
COORDS - Súradnice umiestnenia klikacej mapy. Rozlišujú sa súradnice obdĺžnika, kruhu a polygónu:
  1. pri obdĺžniku (rect): X,Y,W,H (súradnice ľavého horného rohu, šírka obdĺžnika a výška obdĺžnika);
  2. pri kruhu (circle): X,Y,R (súradnice stredu kruhu a polomer kruhu);
  3. pri polygóne (poly): X1, Y1, X2, Y2,... (súradnice vrcholov, musia tvoriť uzavretý mnohouholník).
HREF - Udáva cieľ hypertextového odkazu. Pre tento atribút platia pravidlá popísané pri tagu <A>.
NOHREF - Po kliknutí na túto oblasť sa nemá nič zobraziť.
SHAPE - Tvar oblasti: rect(obdĺžnik), circle(kruh), poly(polygon). Pozor, Netscape 2.x podoruje len "rect" (obdĺžnik)!
TARGET - Špeciálny prehliadač: Netscape od verzie 2, Explorer od verzie 3. Tento atribút má význam len v súvislosti s rámčekmi a určuje meno rámčeka, v ktorom bude zobrazený dokument na ktorý sa odkazuje pomocou parametra v atribúte HREF.

Reklama
 
 
Aktuální články:
Reklama
Zde může být vaše reklama.
 
 
Reklama
 
© 1.PC Revue.cz - všechna práva vyhrazena
ISSN: 1213-080X
© Karel Kilián ml.
Zásady ochrany osobních údajů
Reklama