ZaRohem.cz Pražské metro Test osobnosti CowParade 2004 Praha MHD v ČR
Blog ZaRohem 1.PCRevue.cz Vinárna Na roli (Petřvald) Restaurace Třebovická role kapela Terra Ignota

Reklama
Hlavní stránka
Aktuality
Software
Internet
Hardware
Seriály
Viry
Tipy a triky
Download
Konference
Napište nám
Reklama
Tip na spolehlivý skladový program, jež je součástí ekonomického systému Money.
Reklama
Tip na výkonný Macbook Pro 2017. Pořiďte si rychlý notebook s dlouhou výdrží.
9. říjen 2000 - Internet

ABCLink: Další server žijící z vykrádání jiných

Vykrádání je na českém Internetu bohužel takřka tradicí, nicméně málokdo ví, že jde o jednání, za které může dotyčný skončit před soudem a dokonce i ve vězení. Minulý týden jsme objevili server ABCLink, který kromě vlastních článků také přebírá materiály z jiných serverů, aniž by k tomu měl svolení. Navíc jako autora článku uvádí redakci, což lze označit za drzost nejhrubšího zrna. Alespoň jako zdroj je vždy uveden server, ze kterého byl článek převzat. Kromě zpravodajství české i slovenské mutace Živě jsme zde našli také články z CWOnline a Světa Namodro. O jaké články se konkrétně jedná:

Živě.cz

Živě.sk Svět Namodro Poznámka: Pokud odkazy na ABCLink nebudou fungovat, znamená to, že majitelé serveru již články, které zveřejnili protiprávně, odstranili.

Dále jsou na serveru k vidění články čerpající ze zpravodajství CW Online, které tentokrát nejsou převzaty doslovně, nicméně jedná se o modifikované kopie.

Čím se tedy provozovatelé ABCLinku provinili? V první řadě porušili Autorský zákon (tj. zákon 35/1965 Sb.), který v §16 odst. 1 praví "Užití díla, pokud to není dovoleno přímo zákonem, lze jen se svolením autora. Svolení k užití díla uděluje autor smlouvou." a v odstavci 3 pak "Bez svolení autora může být díla použito pouze v případech stanovených v § 15, na základě soudního rozhodnutí podle § 17 odst. 2 nebo s úředním přivolením podle § 18." Rozeberme si nyní podrobněji výjimky z výše uvedených paragrafů v souvislosti s touto kauzou.

(1) Autorské právo neporušuje, kdo použije námětu obsaženého v cizím díle k vytvoření nového díla původního.
- Toto ustanovení je logické, neboť nelze chránit téma nebo námět díla jako takový. Pokud by neexistovalo, nebylo by například možné, aby se na více zpravodajských serverech objevila informace o téže novince (například pokud by o kvalitě zpracování RedBoxu napsal jeden autor, nikdo jiný by na toto téma nesměl napsat ani řádku). V případě ABCLinku se ale nejedná o přebírání námětů, nýbrž o kompletní přebírání celých nebo zkrácených článků, na což se tato výjimka nevztahuje.

(2) Autorova svolení k užití díla nepotřebuje a odměnu není povinen poskytnout, kdo
a) zhotoví rozmnoženinu nebo napodobeninu uveřejněného díla pro svou osobní potřebu, pokud ji, jde-li o dílo výtvarné, zřetelně jako rozmnoženinu nebo napodobeninu označí a jde-li o rozmnoženinu nebo napodobeninu díla architektonického stavbou nebo jiným provedením o počítačový program; ustanovení § 13 odst. 2 tím není dotčeno,

- Vystavení článků na Internetu nelze označit jako zhotovení rozmnoženiny pro vlastní potřebu, protože k této rozmnoženině má přístup široká veřejnost.

b) cituje úryvky vydaného díla a uvede autora i název díla
- V tomto případě nejde o citace, navíc není uveden autor ani název díla.

c) zařadí do díla vědeckého nebo kritického v míře potřené k vysvětlení textu a nebo do učebnic či učebních pomůcek v odůvodněném rozsahu části vydaných děl, drobná vydaná díla celá, rozmnoženiny či napodobeniny děl nebo jejich částí, uvede-li autora i pramen
- Totéž jako v předchozím bodě - jednak nejde o vědecké dílo, kritické dílo ani o učebnici a již vůbec nejde o přebírání v odůvodněném rozsahu.

d) užije-li uveřejněného díla v samostatné vyhlášce výlučně k účelům vyučovacím nebo vzdělávacím, uvede-li autora i dílo
- Zcela evidentně nejde o účely vyučovací nebo vzdělávací, nýbrž o zpravodajství, takže převzetí článku je z tohoto pohledu neoprávněné.

e) přetiskne v časopise články časového významu o věcech hospodářských nebo politických uveřejněné již v jiných časopisech, uvede-li autora i pramen; přípustné však není takové vytištění, je-li výslovně zapovězeno
- Tento odstavec je poněkud nesměrodatný a je spíše otázkou, co lze chápat jako "články časového významu o věcech hospodářských nebo politických". Je ale zřejmé, že v případě Živě, Světa Namodro ani CW Online nejde o politické nebo hospodářské zpravodajství, takže se na články uveřejněných na těchto serverech tato dikce zákona nevztahuje. Navíc je na všech serverech uveden copyright, což lze v širším kontextu chápat jako zapovězení dalšího šíření bez svolení majitele autorských práv.

f) napodobí dílo výtvarné umístěné na veřejném prostranství v jiném oboru výtvarného umění; fotografie takto umístěného výtvarného díla lze též bez souhlasu jeho autora rozmnožovat a šířit
- Tento odstavec slouží k tomu, aby bylo možné například vystavovat fotografické snímky sochy umístěné na náměstí či snímky obrazů v galeriích, nicméně vždy musí jít o jiný obor výtvarného umění, takže není například možné napodobit sochu jinou sochou.

g) otiskne v katalogu veřejné sbírky nebo výstavy vyobrazení výtvarného díla do ní zařazeného
- Odstavec opravňující majitele galerií a výstav k uveřejnění fotografií v katalogu. S našim případem tedy nemá nic společného.

h) veřejně vystavuje díla výtvarná nebo fotografická, která již autor převedl na jinou osobu, vystavuje-li se dílo bezplatně nebo je-li k vystavení bezplatně půjčeno
- Nejde o dílo výtvarné ani fotografické, natož pak převedené na jinou osobu a vystavované bezplatně. Ani toto ustanovení tedy nemohou provozovatelé ABCLinku použít na obhajobu svého počínání.

i) rozmnožuje nebo dává rozmnožovat pro vlastní osobní potřebu nebo pro rozdávání dílo fotografické, které je jeho podobiznou a které bylo úplatně objednáno.
- V případě článků nejde o dílo fotografické, takže ani tento odstavec není použitelný.

j) zhotoví rozmnoženinu rozebraného vydání díla pro potřebu veřejné knihovny k dokumentačním účelům a pro účely vědeckého výzkumu
- Tento odstavec umožňuje knihovnám a archivům například vytvářet kopie knih, které již nejsou k dostání. Provozovatel serveru však nespadá ani do jedné z vyjmenovaných kategorií, takže se na něj tato výjimka nevztahuje.

k) rozmnoží dílo zvláštní technikou pro potřeby nevidomých.
- Převzetí článků a jejich vystavení na Internetu nelze v žádném případě považovat za rozmnožení pro potřeby nevidomých.

3) Autorovo svolení potřebuje a odměnu za užití díla nejsou také povinny poskytnout
a) organizace při zpravodajství o aktuální události fotografií, filmem, rozhlasem nebo televizí, je-li v odůvodněné míře užito i díla, které je při takovéto události provozováno nebo vystaveno,

- Opět ono "v odůvodněné míře" - převzetí celého článku nebo vyjmutí některých částí nelze v žádném případě považovat za použití v odůvodněné míře.

b) knihovny, školy, nebo školská zařízení, archivy, muzea a galerie, půjčují-li nevýdělečně originály vydaných děl nebo jejich rozmnoženiny pořízené tiskem nebo jiným způsobem, nejde-li o snímky zvukového, obrazového nebo obojího záznamu s výjimkou výdělečného zapůjčení těchto snímků pro potřeby nevidomých.
- Tato sekce oprošťuje od autorských poplatků nevýdělečné veřejně prospěšné organizace, což je jistě chvályhodné, neboť tyto subjekty obvykle nemají dostatek finančních prostředků a tudíž by další finanční zatížení způsobilo jejich neschopnost plnit svou funkci.

Odstavce 4 až 6 jsou pak věnovány počítačovým programům, na které se vztahují poněkud odlišná pravidla, než na textové dílo.

§17 odst. 2, který jako další umožňuje použití díla bez svolení autora, upravuje vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, což není případ naší kauzy, neboť mezi ABCLinkem a ostatními společnostmi nebyl uzavřen pracovní poměr. Poslední paragraf §18 umožňuje získat svolení k překladu díla cizích státních příslušníků do češtiny bez souhlasu autora od ministerstva kultury, ovšem jen v případě, že to připouštějí mezinárodní smlouvy. Pochybuji ovšem, že by ministerstvo povolilo přeložení článku ze Živě.sk a mám obavy, že ani neexistuje mezinárodní smlouva mezi Českem a Slovenskem, která by mu to umožnila.

Je tedy zcela evidentní, že server ABCLink přebral články z jiných serverů v rozporu s Autorským zákonem. Jak se mohou bránit postižení autoři? V první řadě by měli požádat provozovatele serveru o odstranění svých článků, případně o vydání omluvy. Nebude-li provozovatel reagovat či odmítne-li vyhovět, máme opět k dispozici Autorský zákon, konkrétně paragraf 32, který říká:

1) Autor, jehož právo bylo porušeno, může se domáhat zejména toho, aby porušení jeho práva bylo zakázáno, následky porušení odstraněny a poskytnuto mu přiměřené zadostiučinění. Vznikla-li porušením práva závažná újma majetkové povahy, má právo autor na zadostiučinění v peněžité částce, pokud by se přiznání jiného zadostiučinění nejevilo postačujícím; výši peněžitého zadostiučinění určí soud, který přihlédne zejména k rozsahu vzniklé újmy, jakož i k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.
2) Vznikla-li autorovi ohrožením nebo porušením jeho práv škoda, má právo na její náhradu podle občanského zákoníku.
3) U díla vytvořeného spoluautory přísluší oprávnění podle odstavců 1 a 2 i jednotlivým spoluautorům.

Autoři tedy v každém případě mohou požadovat zakázání zveřejněných článků (tedy jejich smazání ze serveru) a finanční satisfakci za porušení svých práv, jakož i na případnou náhradu škod, která by se ale v tomto případě dosti obtížně prokazovala.

Na pomoc si také mohou vzít trestní zákon 140/1961 Sb., který ve svém čtvrtém oddílu pojednávajícím o trestných činech proti předpisům o nekalé soutěži ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu v paragrafu 152 říká:

(1) Kdo s dílem, které je předmětem ochrany podle práva autorského, nebo s výkonem výkonného umělce, zvukovým či obrazovým záznamem nebo rozhlasovým či televizním pořadem, které jsou předmětem práva příbuzného právu autorskému, neoprávněně nakládá způsobem, který přísluší autoru, výkonnému umělci, výrobci zvukového či obrazového záznamu, rozhlasové či televizní organizaci nebo jinému nositeli těchto práv, anebo kdo jinak tato práva porušuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, nebo
b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu

Vzhledem k tomu, že provozovatelé serveru ABCLink patrně nezískali přebíráním článků žádný prospěch ani se tohoto činu nedopouštěli ve značném rozsahu, vztahoval by se na ně pouze první odstavec, tedy peněžitý trest, nebo dokonce až dvouleté vězení.

Jak je vidět, zákony na podobné počínání máme - stačí jich pouze využít. Nezbývá než doufat, že se vše obejde bez nutnosti soudního řešení a že majitelé ABCLinku uznají svou chybu a začnou svůj server plnit výhradně svými články.

Kdo je provozovatelem serveru ABCLink.cz:
ELINKX a.s.
IČO: 25847180
DIČ: 390-25847180
Výpis z obchodního rejstříku:
Den zápisu: 23.11.1999
Obchodní jméno: E LINKX a.s.
Sídlo: Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 95
Identifikační číslo: 25847180
Právní forma: Akciová společnost

Informace od doméně:
Admin-C:

jméno: Rostislav
příjmení: Vocilka
ulice: Novoveska 95
město: Ostrava
PSČ: 70900
e-mail: rvocilka@elinkx.cz
telefon: +420-69-6665-299
fax: +420-69-6665-305
Tech-C:
jméno: Martin
příjmení: Schuster
ulice: Novoveska 95
město: Ostrava - Marianske Hory
PSČ: 709 00
e-mail: mschuster@elink.cz
telefon: +420 69 6107251
fax: +420 69 6107198

Reklama
 
 
Aktuální články:
Reklama
Program eWay-CRM je praktické CRM řešení integrované přímo do Microsoft Outlooku. Vyzkoušejte Outlook CRM i vy!
 
 
Reklama
 
© 1.PC Revue.cz - všechna práva vyhrazena
ISSN: 1213-080X
© Karel Kilián ml.
Zásady ochrany osobních údajů
Reklama