ZaRohem.cz Pražské metro Test osobnosti CowParade 2004 Praha MHD v ČR
Blog ZaRohem 1.PCRevue.cz Vinárna Na roli (Petřvald) Restaurace Třebovická role kapela Terra Ignota

Reklama
Hlavní stránka
Aktuality
Software
Internet
Hardware
Seriály
Viry
Tipy a triky
Download
Konference
Napište nám
Reklama
Tip na spolehlivý skladový program, jež je součástí ekonomického systému Money.
Reklama
Tip na výkonný Macbook Pro 2017. Pořiďte si rychlý notebook s dlouhou výdrží.
5. únor 2001 - Aktuality

Nová pravidla registrace doménových jmen aneb Co je nového

Minulý týden oznámila společnost CZNIC, která má na starosti registraci doménových jmen v top-level doméně .cz, schválení nových pravidel, která začnou platit počínaje 1. březnem tohoto roku. Podívali jsme se na to, jaký je rozdíl mezi starým a novým zněním. Tučně označené části přibyly nebo byly změněny, v hranatých závorkách pak najdete podrobnější informaci o tom, jaká změna byla provedena.

Tato Pravidla registrace doménových jmen v doméně .cz jsou nedílnou součástí Smlouvy o registraci.

1. Úvod

1.1 Účelem tohoto dokumentu je stanovit pravidla pro registraci ("Pravidla") doménových jmen druhého stupně na Internetu ("Doménová jména") pod doménou nejvyššího stupně .cz ("Doména .cz"). Dále pro účely těchto Pravidel označuje výraz "Žadatel" fyzickou nebo právnickou osobu, která si pro sebe hodlá nechat registrovat Doménové jméno, a výraz "Zástupce" označuje řádnou plnou mocí zplnomocněného zástupce Žadatele.

Sdružení CZ.NIC, z.s.p.o. ("CZ.NIC") je oprávněné registrovat doménová jména a zajišťovat transparentnost a správnost takového procesu registrace, pro který jsou tato Pravidla stanovena. CZ.NIC může být při provádění registrací nebo správy Doménových jmen nebo při souvisejících činnostech zastoupen svým smluvním partnerem, přičemž platnost těchto Pravidel zůstane i pro takové případy plně zachována. Pro účely těchto Pravidel mají výrazy užité s velkými počátečními písmeny stejný význam jako ve Smlouvě o registraci. Pokud není dále výslovně uvedeno jinak, je pro účely těchto Pravidel a souvisejících dokumentů považován Žadatel o registraci za vlastníka žádosti o registraci Doménového jména, resp. za vlastníka registrace Doménového jména.

1.2. Tato Pravidla se vztahují na všechna Doménová jména, jež mají být umístěna do Domény .cz.

2. Principy registrace

2.1. CZ.NIC registruje Doménová jména podle došlého pořadí. Při určování pořadí rozhoduje datum a čas, kdy CZ.NIC obdržel vyplněný Formulář žádosti o registraci, osvědčující akceptaci Smlouvy o registraci včetně Pravidel Žadatelem. CZ.NIC je povinen potvrdit převzetí Formuláře žádosti o registraci a na potvrzení řádně a přesně v celých ukončených minutách uvést datum a čas převzetí. CZ.NIC rovněž neprodleně zanese údaje o každém převzatém Formuláři žádosti o registraci do svého logu. Pokud CZ.NIC zjistí formální nedostatky výše uvedených dokumentů zabraňující jejich plynulému zpracování, bude žádost neprodleně odmítnuta. V případě konfiguračních nebo provozních závad nameserverů, určí CZ.NIC Žadateli lhůtu 14 dnů k jejich odstranění. V případě, že Žadatel neodstraní oznámené nedostatky v této 14 denní lhůtě, registrační řízení je zastaveno a žádost žadatele zamítnuta.

3. Postup

3.1 Žadatel o registraci Doménového jména nebo jeho Zástupce zašle CZ.NICu řádně vyplněný Formulář žádosti. Formulář žádosti bude zaslán v elektronické formě na následující adresu (adresy) CZ.NICu: auto-reg@nic.cz v souladu s pravidly vzájemné komunikace (viz bod 4. níže). Provedením tohoto kroku Žadatel (a nebo jeho Zástupce) současně potvrzují, že přijímají Smlouvu o registraci a zavazují se dodržovat její podmínky.

3.2 CZ.NIC po přijetí vyplněného Formuláře žádosti odešle Žadateli nebo jeho Zástupci elektronickou cestou protokol o přijetí žádosti, potvrzující zahájení registračního řízení. Pokud žádost Žadatele obsahuje nedostatky, bude Žadatel nebo jeho zástupce vyzván k jejich odstranění podle bodu 2.1 výše.

3.3 Poté, co CZ.NIC přijme Smlouvu o registraci na dané Doménové jméno uvedené ve Formuláři žádosti Žadatele, zapíše Doménové jméno a související údaje uvedené na Formuláři žádosti do rejstříku .cz Doménových jmen ("Rejstřík"). Současně CZ.NIC zašle Žadateli, resp. jeho Zástupci výzvu k úhradě poplatků elektronickou poštou. Po obdržení úhrady zašle CZ.NIC Žadateli, resp. Jeho zástupci fakturu a počítačový výpis, obsahující údaje o provedené registraci a o majiteli registrovaného Doménového jména ("Výpis z rejstříku").

3.4 Pokud CZ.NIC neobdrží platbu nejpozději do 30 dnů po uplynutí data splatnosti výzvy k úhradě, pozastaví s okamžitou platností registraci Doménového jména a zašle Žadateli a jeho Zástupci elektronickou poštou oznámení o pozastavení registrace a vyřazení Domény ze zóny CZ. Současně v tomto oznámení vyzve CZ.NIC Žadatele a jeho Zástupce, aby po vzájemné dohodě zaplatili Registrační poplatek v další 30-ti denní lhůtě. Pokud CZ.NIC neobdrží platbu Registračního poplatku ani v této dodatečné lhůtě, zruší s okamžitou platností registraci Doménového jména a informuje o tomto kroku elektronickou poštou Žadatele a jeho Zástupce.

3.5 Pokud CZ.NIC Smlouvu o registraci na dané Doménové jméno nepřijme, oznámí to Žadateli nebo jeho Zástupci s uvedením důvodů.

4. Pravidla vzájemné komunikace

4.1 Pokud kterákoliv ze stran této Smlouvy o registraci má zaslat jiné straně této Smlouvy o registraci určité dokumenty nebo zprávy elektronickou cestou, zavazuje se dodržovat pravidla elektronické komunikace ("Pravidla komunikace"). CZ.NIC je oprávněn Pravidla komunikace průběžně měnit s tím, že jejich aktuální znění lze nalézt na http://www.nic.cz na World Wide Web.

4.2 Všechny strany této Smlouvy o registraci uznávají platnost a hodnověrnost elektronické komunikace prováděné v souladu s touto Smlouvou o registraci a dále se zavazují, že budou uznávat platnost a hodnověrnost elektronického logu dat CZ.NICu, pokud se neprokáže něco jiného.

4.3 Za doručení zásilky zasílané elektronickou poštou se rozumí převzetí této zásilky poštovním serverem určeným pro příjem této pošty (stroje specifikované MX záznamy dané domény). [Tento bod je zcela nový a byl přidán z důvodu, aby bylo možné zcela jednoznačně určit zda a kdy byla zásilka (e-mail) doručena.]

5. Řešení sporů

5.1. V případě jakéhokoliv sporu týkajícího se Smlouvy o registraci včetně těchto Pravidel a nebo registrovaných Doménových jmen a nebo žádostí o registraci se zúčastněné strany budou snažit vyřešit sporné otázky dohodou. Pro tyto účely mohou zvážit použití neformální arbitráže, jejíž základní zásady jsou popsány v dokumentu s názvem "Postup řešení sporů souvisejících s doménovými jmény" ("Postup řešení sporů"), který lze nalézt na http://www.nic.cz na World Wide Web. Pokud se strany nedohodnou na použití Postupu řešení sporů, mají plnou volnost vyřešit svůj spor v rámci platných právních předpisů.

6. Práva CZ.NICu

6.1. CZ.NIC je oprávněn dle svého uvážení kdykoliv zrušit nebo pozastavit provádění registrace nebo pozastavit nebo zrušit registraci Doménového jména s okamžitou platností, mimo jiné zjistí-li či se jinak dozví o tom, že došlo k následujícím situacím:

* pokud je Doménové jméno spravováno způsobem, který může ohrozit činnost internetové sítě nebo jakékoli její části (například situace, kde nameservery příslušející k registrovanému Doménovému jménu jsou mimo provoz déle než 14 po sobě následujících dnů, bude velmi pravděpodobně považována za ohrožení provozu místní části internetové sítě a CZ.NIC je oprávněn vykonat svá práva podle tohoto ustanovení);

* pokud dojde ke změně skutečností, na jejímž základě bylo Doménové jméno zaregistrováno, například organizace, která předložila žádost, již neexistuje;

* pokud se CZ.NIC dozví, že je Doménové jméno prokazatelně užíváno způsobem, který může být klamavým pro uživatele Internetu, je oprávněn pozastavit registraci Doménového jména;

* v dalších případech, kdy je právo CZ.NICu zrušit nebo pozastavit registraci Doménového jména výslovně upraveno ve Smlouvě o registraci.

7. Pravidla pro tvorbu Doménového jména

7.1. Nejsou povolena Doménová jména skládající se ze dvou písmen odpovídajících ISO kódům jednotlivých států.

7.2. Veškeré domény nejvyššího stupně nesmějí být užívány jako domény druhého stupně (například com.cz nebo uk.cz) a dále nemohou být registrována doménová jména arts.cz, firm.cz, nom.cz, rec.cz, web.cz, info.cz , shop.cz. [Opatření zabraňující spekulantům ve zneužití nově přidaných a atraktivních TLD domén. Spekulant by jistě rád vydělával na poskytování domén třetí úrovně např. moje.info.cz atp.].

7.3. Veškeré nové požadavky na domény musí vyhovovat normám RFCs 1034, 1035, 1122, 1123 a jakýmkoliv je nahrazujícím normám.

8. Servery

8.1. Pro doménu se vyžadují alespoň dva nameservery, jejichž adresy musí být uvedeny ve Formuláři žádosti přiloženému ke Smlouvě o registraci a které jsou funkční v době předložení žádosti.

9. Změna Pravidel

9.1. Pozdější změna Pravidel neovlivní stav jmen, která byla zapsána do Rejstříku před změnou, kromě věrohodných technických důvodů.

Navíc byl odstraněn původní bod 9 a 9.1 a na jeho místo byl posunut bod 10 a 10.1. Bod 9 původně omezoval možnost registrace domény .cz fyzickou osobou výhradně na osobu s kontaktní adresou v České republice a v případě, že šlo o právnickou osobu, musela být buď založena v ČR, nebo zde musela vyvíjet obchodní činnost a musela mít kontaktní adresu v ČR. Vypuštěním tohoto bodu se tedy otevřely možnosti registrace domén prakticky komukoli, včetně zájemců, kteří nemají kontaktní adresu na území naší republiky. CZ.NICu to přinese větší příjmy, protože se dá předpokládat vyšší zájem o registraci domén ze zahraničí, ovšem nutno uznat, že tento krok je užitečný pro registrátory, protože se jedná o uvolnění zcela zbytečných restrikcí.

Reklama
 
 
Aktuální články:
Reklama
Program eWay-CRM je praktické CRM řešení integrované přímo do Microsoft Outlooku. Vyzkoušejte moderní CRM systém zdarma i vy!
 
 
Reklama
 
© 1.PC Revue.cz - všechna práva vyhrazena
ISSN: 1213-080X
© Karel Kilián ml.
Zásady ochrany osobních údajů
Reklama